PACHET SSM

PRO

 • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice.
 • elaborarea planului de prevenire şi protecţie.
 • actualizarea anuala a planului de prevenire şi protecţie, daca este cazul.
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator.
 • propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului,
 • verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite, respectiv actualizarea anuala;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii si actualizarea lui anuala;
 • instruire ssm-s.u. la angajare / schimbarea locului de munca.
 • Documente de personal pe linie de ssm-psi: acte aditionale la fisa postului, RI si CCM cu obligatiile si raspunderile pe linie de s.s.m. -psi (su), fise de expunere la riscuri, pv de informare anterior angajarii
 • I.L.-E.M. si programe de mentenanta – initiale (model) (sunt necesare carti tehnice si certificate de conformitate in limba romana)
 • Proceduri interne inclusiv pentru terti/vizitatori/lucratori din exterior, corespondenta conform legii.
 • reinstruire ssm-s.u. la angajare pentru toti salariatii existenti la semnarea contractului.
 • verificare si consultanta in efectuarea instruirii periodice s.s.m.-p.s.i. (s.u.);
 • Reprezentare in caz de control – la ITM Bacau pentru judetul Bacau, respectiv telefonic pentru alte localitati din tara (la acestea din urma la tarife negociate de cele doua parti), daca este cazul.
 • consultanta organizare si functionare CSSM - optional.
 • Timp de instruire la angajare alocat – optional.
 • Timp de instruire periodica alocat - optional
 • Elaborare buget pentru conformare ssm
 • Planuri proprii ssm, pentru santiere, cu detaliere la fiecare proiect
 • Activitati conform HG 300/2006 (coordonare santiere in faza de elaborare proiect si executie, s.a.), la tarife negociate de cele doua parti.

PREMIUM

 • evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din HG 1425/2006, la tarife negociate de cele doua parti.
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, la tarife negociate de cele doua parti.
 • evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, la tarife negociate de cele doua parti.
 • evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic, la tarife negociate de cele doua parti.
 • evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic, la tarife negociate de cele doua parti.
 • monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă, unde este cazul, la tarife negociate de cele doua parti.
 • verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • efectuarea controalelor interne s.s.m. la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora, la tarife negociate de cele doua parti.
 • întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile, la tarife negociate de cele doua parti.
 • evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006, la tarife negociate de cele doua parti.
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177, la tarife negociate de cele doua parti;
 • întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177, la tarife negociate de cele doua parti;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege, la tarife negociate de cele doua parti;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, la tarife negociate de cele doua parti.
 • urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare, la tarife negociate de cele doua parti,
 • propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini, la tarife negociate de cele doua parti;
 • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi, la tarife negociate de cele doua parti;
 • alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, la tarife negociate de cele doua parti.
 • consultanţă în acordarea materialelor igienico sanitare, la tarife negociate de cele doua parti.
 • consultanţă în procurarea materialelor necesare informarii si educarii angajaților, la tarife negociate de cele doua parti.
 • consultanta organizare si functionare CSSM - optional.
 • Timp de instruire la angajare alocat – optional.
 • Timp de instruire periodica alocat - optional
 • Elaborare buget pentru conformare ssm- optional
 • Planuri proprii ssm, pentru santiere, cu detaliere la fiecare proiect- optional
 • Activitati conform HG 300/2006 (coordonare santiere in faza de elaborare proiect si executie, s.a.), la tarife negociate de cele doua parti. - optional

VIP

 • Consultanta ssm, cu detaliere la fiecare proiect
PACHET PSI

PRO

 • Organizarea apararii impotriva incendiilor, cu exceptia evaluarii de risc de incendiu, planului de interventie si avizarii/autorizarii psi.
 • Elaborare si avizare plan de interventie, cu planse asigurate de beneficiar, pentru sediu social.
 • Elaborare fisa obiectivului pentru sediu social si punctele de lucru fixe, cu imobile.
 • Organizarea apararii impotriva incendiilor, cu exceptia evaluarii de risc de incendiu, planului de interventie si avizarii/autorizarii psi - actualizare anuala.
 • Proceduri terti / vizitatori - psi
 • Reprezentare in caz de control – la ITM/ISU Bacau pentru judetul Bacau, respectiv telefonic pentru alte localitati din tara (la acestea din urma la tarife negociate de cele doua parti), daca este cazul.
 • Deplasare la sediul clientului pentru instructaje periodice, ex. de evacuare, prima interventie, prim ajutor
 • Plan de interventie psi
 • Deplasare la sediul clientului pentru instructaje periodice, ex. de evacuare, prima interventie, prim ajutor
 • Elaborare buget pentru conformare psi.

PREMIUM

 • Exercitii evacuare-interventie p.s.i. 1/semestru si evidenta lor, la tarife negociate de cele doua parti.
 • Controale interne p.s.i., la tarife negociate de cele doua parti.
 • Rapoarte intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente.
 • Evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu, la tarife negociate de cele doua parti.
 • Evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora, la tarife negociate de cele doua parti.
 • Raport anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor, la tarife negociate de cele doua parti.
 • Intocmirea registrelor instalatiilor de stingere, unde este cazul si verificarea respectarii lor, la tarife negociate de cele doua parti.
 • Intocmire anuala grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor
 • producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii
 • si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu
 • si verificare semestriala respectare, la tarife negociate de cele doua parti,
 • Intocmire grafice de mentenanta pentru toate e.m. (model) si verificarea lor
 • periodica (semestriala), la tarife negociate de cele doua parti.
 • Deplasare la sediul clientului pentru instructaje periodice, ex. de evacuare, prima interventie, prim ajutor - optional
 • Plan de interventie psi - optional
 • Deplasare la sediul clientului pentru instructaje periodice, ex. de evacuare, prima interventie, prim ajutor - optional
 • Elaborare buget pentru conformare psi. - optional

VIP

 • Consultanta psi, cu detaliere la fiecare proiect
 • Documentatie de avizare de securitate la incendiu
 • Documentatie de autorizare de securitate la incendiu
PACHET HR

PRO

 • Elaborare fisa postului
 • Elaborare RI cu anexe
 • Elaborare fisa postului cu modul general G.D.P.R. - optional
 • Elaborare RI cu anexe si modul general G.D.P.R. - optional
 • Elaborare C.C.M. cu procedura completa si inregistrare la ITM- optional

PREMIUM

 • analiza detaliata activitate, sarcini de munca, proceduri GDPR – HR si terti.
 • designul departamentelor / posturilor, profilul postului, fisa de responsabilitati, definire KPI’s si corelarea cu fisa de post
 • conformarea cu legislatia, inclusiv proceduri GDPR specifice – proceduri interne pe linie de HR si terti
 • Elaborare RI cu anexe complete si modul specific G.D.P.R.
 • Elaborare C.C.M. cu procedura completa si inregistrare la ITM- optional

VIP

 • Consultanta HR, cu detaliere la fiecare proiect
PACHET Protectie Civila

PRO

 • Documentatia privind organizarea celulei de urgenta
 • ROF Celula de urgenta
 • Documentatia privind interventia pe linie de p.c.
 • Documentatia privind pregatirea personalului / Programul de pregatire al celulei de urgenta
 • Dosarul operativ
 • Registrul de control - elaborare
 • Reprezentare in caz de control – la sediu/p.l. pentru judetul Bacau, telefonic pentru ale judete
 • Dosar de corespondenta - optional
 • Dosarul tehnic al sirenei - optional
 • Programul de masuri în vederea acordarii asistentei pentru prevenirea SU - optional

PREMIUM

 • Controale interne – p.c.
 • Registrul de control – verificare si completare periodica
 • Exercitii de evacuare in caz de protectie civila
 • Dosar de corespondenta - optional
 • Dosarul tehnic al sirenei - optional
 • Programul de masuri în vederea acordarii asistentei pentru prevenirea SU - optional

VIP

 • Consultanta pc, cu detaliere la fiecare proiect